Jundishapur Journal of Microbiology

Published by: Kowsar
Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Sep 2018, 11 (9), 7 articles.

Primary published articles: A "Primary published" article is a manuscript which is accepted for publication and comments from author(s) or editor(s) are not applied completely. Any article in this step could be subjected to postpone or withdraw or even retract from further publication process based on the editorial board decision. "Primary Published" articles does not guarantee its final decision.
Read more

Research Article
Emel Inegol Paykoc, Suheyla Turkyilmaz
Research Article
Keyvan Pakshir, Fatemeh Karimi, Kamiar Zomorodian, Saham Ansari, Hasti Nouraei, Alireza Gharavi
Research Article
Chunchan Lin, Shuying Chen, Ye Jin, Jingjing Duan, Zhihao Hao, Shanshan Wang, Yinjuan Guo, Longhua Hu, Liangxing Wang, Fangyou Yu
Research Article
Setareh Yousefi, Ali Mojtahedi, Mohammad Shenagari
Research Article
Yunbo Chen, Qiaodi Gui, Qiaomai Xu, Tao Lv, Silan Gu, Ping Shen, Jiazheng Quan, Yunhui Fang, Guangyong Ye, Lanjuan Li
Case Report
Huanqin Han, Fan Mo, Wuying Zhang, Qingfeng Luo
Letter
Ali Raza, Muhammad Saleem, Muhammad Sohail Afzal