Jundishapur Journal of Microbiology

Published by: Kowsar
Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Apr 2019, 12 (4), 8 articles.
Research Article
Raúl Álvarez-Castro, Jaime Bustos-Martínez, A. Enrique Acosta-Gío, Aida Hamdan-Partida, Leonor Sánchez-Pérez
Research Article
Mansour Amin, Ali Akbar Shayesteh, Amirarsalan Serajian, Hamed Goodarzi
Research Article
Ruiling Zu, Hui Yi, Yuling Yi, Jiangyan Yong, Yan Li
Research Article
Alireza Moradabadi, Azam Ahmadi, Manijeh Kahbazi, Hossein Sarmadian, Mohammad Arjomandzadegan
Research Article
Bomina Paik, Sung-Geun Lee , Han-Gil Cho, Yu-Jung Won, Lae-Hyung Kang, Soon-Young Paik, Seung-Jin Hong
Research Article
Amir Hossein Babaei, Gholamreza Pouladfar, Bahman Pourabbas, Zahra Jafarpour, Samin Ektesabi, Pejman Abbasi
Research Article
Özlem Kirişci, Ahmet Çalışkan
Research Article
Liding Zhang, Yaoqiang Shi, Congjie Chen, Qinqin Han, Mi Zhang, Huashan Yi, Yuzhu Song, Xueshan Xia, Jinyang Zhang