Jundishapur Journal of Microbiology

Published by: Kowsar
Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Nov 2017, 10 (11), 8 articles.
Research Article
Yashaswi Manaen Rai, Kaijian Ling, Wenjin Qi
Research Article
Linxia Jie, Hongxing Zhang, Junchao Zhang, Junhua Jin, Hui Liu, Yuanhong Xie
Research Article
Manoochehr Makvandi, Reza Taherkhani, Behnam Azizolahi
Research Article
Ali Talimkhani, Zohreh Mashak
Research Article
Fikriye Milletli Sezgin, Ahmet Vural, Asli Kiraz, Yeliz Tanriverdi Cayci, Cagri Coban, Bulent Bozdogan, Ahmet Yilmaz Coban
Research Article
Xiang Liu, Chunlin Chen, Chen Chen, Rui Ding, Gregory Marslin
Research Article
Hossein Ansari, Abbas Doosti, Mohammad Kargar, Mahdi Bijanzadeh, Mojtaba Jafarinya
Case Report
Piotr Wilkowski, Michal Ciszek, Kornelia Dobrzaniecka, Monika Wojtowicz, Dariusz Wasiak, Grazyna Mlynarczyk, Leszek Paczek