Jundishapur Journal of Microbiology

Published by: Kowsar
Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Aug 2017, 10 (8), 8 articles.
Research Article
Wenjuan Zhang, Saijian Ma, Chao An, Wenjiao Xue
Research Article
Mahmoud Rahdar, Tahereh Kardooni
Research Article
Shirin Hasanvand, Hamid Azadegan Qomi, Mohammad Kord, Mojtaba Didehdar
Research Article
Ying Ma, Junfeng Ouyang, Na Wei, Shasha Zhang, Xizhu Yan, Hejian Xiong
Research Article
Juan Hu, Xueshan Xia, Ming Yang, Yuzhu Song, Qinqin Han, Qiang Chen, Jie Zan, Jinyang Zhang
Research Article
Ali Farhangi, Bahram Goliaei, Kaveh Kavousi, Abbas Ashtari, Mohammad Ali Bayatzadeh, Ali Pourbakhsh
Brief Report
Xi-Ren Deng, Fu-Cai Wang, Mu-Ying Ying, Jie-Yu Zhang, Ying Ying, Ling-Bing Zeng, Xue-Fei Hu, Ke Wang, Qiong Liu, Xiao-Tian Huang
Case Report
Lin Huang, Yan Yan Hu, Rong Zhang